تلفن
تلگرام
اینستاگرام
مدیر فروش داخلی
مدیر بازرگانی
دعوت از مدیر عامل شرکت ایزوگام سمابام دلیجان در مراسم صادرکننده ملی با حضور رییس جمهور
دعوت از مدیر عامل شرکت ایزوگام سمابام دلیجان در مراسم صادرکننده ملی با حضور رییس جمهور